Elektronické služby


Poskytovanie informácie o stave spracovania žiadostí na MZVaEZ SR

Chyba:

Vydávanie vodičského preukazu v zahraničí

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o vydanie vodičského preukazu príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

Vydávanie pasu v zahraničí

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o vydanie cestovného pasu príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

Vydávanie občianskeho preukazu v zahraničí

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

Vybavovanie náhradných cestovných dokladov

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o náhradný cestovný doklad (NCD) príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

Výpis z registra trestov v zahraničí

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky a cudzincov v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o výpis z registra trestov príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti v čase jeho pobytu v zahraničí.

Prejsť k službe

Vydávanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Služba je určená pre Slovákov v zahraničí, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a sú občanmi Slovenskej republiky alebo majú slovenskú národnosť a uchovávajú si slovenské národné povedomie. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

Sprievodný list na prepravu telesných pozostatkov

Služba je určená pre vybavenie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

Doklad na prepravu zbraní

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o sprievodný list na prepravu zbraní príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

Zápis o úmrtí

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať zápis o úmrtí príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si pozostalá osoba rezervuje stretnutie pre vybavenie zápisu vzhľadom na krajinu, v ktorej sa pozostalý občana nachádza.

Prejsť k službe

Zápis o narodení

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky narodených v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o zápis narodenia do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

Zápis o uzavretí manželstva

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky zosobášených v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o zápis o uzavretí manželstva do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

Žiadosť o zmenu mena a priezviska

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o zmenu mena a priezviska do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

Osvedčenie o štátnom občianstve SR v zahraničí

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o vystavenie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo o zistenie štátneho občianstva Slovenskej republiky príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje počas pobytu v zahraničí stretnutie pre vybavenie žiadosti.

Prejsť k službe

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR v zahraničí

Služba je určená pre osoby, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky a o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky žiadajú počas svojho pobytu v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku SR v zahraničí

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie na vybavenie svojej žiadosti v čase jeho pobytu v zahraničí.

Prejsť k službe

Podávanie oznámenia o vzniku stavu núdze v zahraničí

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať oznámenie o stave núdze príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

Poskytovanie finančnej pomoci v zahraničí

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o poskytnutie pôžičky príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza. Výstupom služby je rozhodnutie o poskytnutí pôžičky občanovi Slovenskej republiky v zahraničí. Pre využitie služby je potrebné byť prihlásený prostredníctvom eID karty a vyplnený elektronický formulár podpísať zaručeným elektronickým podpisom.

Prejsť k službe

Registrácia pred cestou do zahraničia

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky. Prostredníctvom služby je možné odoslať podanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí na Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Na podaní občan oznamuje všetky dôležité údaje o pobyte v zahraničí.  Výstupom služby je informácia pre pracovníkov ministerstva a z pohľadu občana možnosť dostávať správy a cestovné odporúčania.

Prejsť k službe

Zmena informácie o plánovanom pobyte v zahraničí

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky. Prostredníctvom služby je možné odoslať podanie pre zmenu informácií o plánovanom pobyte v zahraničí na Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Prejsť k službe

Odvolanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky. Prostredníctvom služby je možné odoslať podanie pre odvolanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí na Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Prejsť k službe

Rezervácia termínu návštevy pre podanie žiadosti o duplikát matričného dokladu (rodný list, sobášny list, úmrtný list)

Služba je určená pre žiadateľov v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné rezervovať si termín návštevy zastupiteľského úradu za účelom podania žiadosti o vydanie duplikátu matričného dokladu na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky vzhľadom na krajinu, v ktorej sa žiadateľ nachádza.

Prejsť k službe

Rezervácia termínu návštevy pre odhlásenie z trvalého pobytu v SR

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné rezervovať si termín návštevy zastupiteľského úradu za účelom odhlásenia z trvalého pobytu v SR na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

Rezervácia termínu návštevy pre oznámenie straty dokladov a ich blokácia

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné rezervovať si termín návštevy zastupiteľského úradu za účelom oznámenia straty dokladov a ich blokácie na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

Rezervácia termínu návštevy pre overenie podpisu alebo superlegalizácie

Služba je určená pre žiadateľov v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné rezervovať si termín návštevy zastupiteľského úradu za účelom overenia podpisu alebo superlegalizácie na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

Rezervácia termínu návštevy pre overenie kópie

Služba je určená pre žiadateľov v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné rezervovať si termín návštevy zastupiteľského úradu za účelom overenia kópie na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

Rezervácia termínu návštevy pre vydanie potvrdenia (okrem potvrdenia o štátnom občianstve SR)

Služba je určená pre žiadateľa v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné rezervovať si termín návštevy zastupiteľského úradu za účelom vydania potvrdenia na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza. Služba sa netýka vydania potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

Prejsť k službe

Aktualizované 22.06.2022
Publikované 22.06.2022