1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Čo pre vás môžeme urobiť

Čo pre vás môžeme urobiť

Jednou z prioritných úloh zastupiteľských úradov je poskytovať konzulárnu ochranu občanom Slovenskej republiky, ktorí sa v zahraničí ocitnú v stave núdze alebo potrebujú pomoc pri zabezpečení svojich práv a oprávnených záujmov. Výkon týchto činností zabezpečujú spravidla diplomatickí zamestnanci – konzuli. Spôsob, rozsah a formy ochrany určuje predovšetkým zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a normy medzinárodného práva, predovšetkým Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch. Rozsah výkonu konzulárnej ochrany je zásadne limitovaný aj vnútroštátnym právnym poriadkom krajiny pôsobenia zastupiteľského úradu.

Núdzou sa rozumie najmä stav alebo situácia, kedy môže dôjsť k života, zdravia alebo majetku občana a ten nie je schopný bez pomoci, samostatne alebo s pomocou iných osôb tento stav alebo situáciu riešiť tak, aby prekonal jeho akútne negatívne dopady. Za núdzu nemožno považovať stav,  ak občan pricestoval do zahraničia bez dostatočných finančných prostriedkov na cestu a pobyt; to neplatí, ak ide o akútne ohrozenie života alebo zdravia.

Krízovou situáciou sa rozumie najmä závažná, časovo ťažko predvídateľná a priestorovo ohraničená udalosť, v dôsledku ktorej nastane stav bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo bezpečnosti občana. Krízová situácia môže byť spôsobená najmä vplyvom živelnej pohromy, v dôsledku hromadnej dopravnej nehody, extrémnej politickej situácie, ozbrojeného konfliktu, teroristického útoku, bezpečnostných hrozieb a spravidla je spojená s poskytovaním konzulárnej ochrany väčšiemu počtu osôb.

Diplomatická misia a konzulárny úrad môžu poskytnutie konzulárnej ochrany odmietnuť, ak občan alebo nezastúpený občan neposkytuje súčinnosť, nepodieľa sa na riešení situácie, konzulárnu ochranu zneužil, uviedol nepravdivé informácie alebo zavádzajúce informácie alebo požaduje ochranu nad rámec možností diplomatickej misie a konzulárneho úradu

Ako Vám môže pomôcť zastupiteľský úrad Slovenskej republiky

 • Môže vydať náhradný cestovný doklad občanovi SR, ktorý na spiatočnú cestu do Slovenskej republiky nemá iný platný cestovný doklad (napr. pri strate, odcudzení či skončení platnosti cestovného dokladu).
 • Môže v prípade potreby kontaktovať príbuzných alebo známych občana SR, ktorý sa v zahraničí ocitol v núdzi a potrebuje napr. finančné prostriedky pre návrat do SR. 
 • Môže poradiť najvhodnejší spôsob zabezpečenia finančnej pomoci zo SR prostredníctvom peňažných ústavov. 
 • Môže odporučiť vhodné právnické služby alebo zastúpenie pred orgánmi prijímajúceho štátu. 
 • Môže informovať občana SR v otázkach poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa miestnych podmienok, prípadne odporučiť zdravotnícke zariadenia. 
 • Môže informovať príbuzných alebo známych o stave núdze, v ktorom sa občan SR v zahraničí ocitol (napr. dopravná alebo iná nehoda) a to spravidla na žiadosť občana.
 • Môže kontaktovať občana SR po zadržaní, vo väzobnom stíhaní alebo pri výkone trestu odňatia slobody a podávať o ňom správy príbuzným a známym, ak s tým dotknutá osoba vyslovene súhlasí alebo o informovanie priamo žiada. 
 • V prípade úmrtia informuje prostredníctvom polície najbližších príbuzných, odporúča ďalší postup a poskytuje nevyhnutnú súčinnosť.
 • Môže informovať o charitatívnych organizáciách, ktoré by mohli poskytnúť neodkladnú pomoc v núdzi (napr. krátkodobý nocľah). 
 • Môže sprostredkovať kontakt s miestnymi úradmi, políciou a pod. v rozsahu určenom právnym poriadkom prijímajúceho štátu. 

Obmedzenia pri výkone konzulárnej ochrany - Zastupiteľský úrad – konzul nemôže:

 • Zaplatiť za občana SR cestovné lístky, kauciu ani žiadne účty, napríklad za liečenie, ubytovanie, právnu pomoc a pod. 
 • Nahrádzať činnosť advokátov, cestovných kancelárií, leteckých spoločností, bánk alebo iných špecializovaných organizácií.
 • Zabezpečiť občanom SR lepšie zaobchádzanie ako s občanmi prijímajúceho štátu napríklad v nemocniciach alebo väzniciach.
 • Zasahovať do súdneho konania, vyšetrovať trestné činy alebo iniciovať trestné oznámenie v mene občana SR.
 • Zabezpečovať alebo sprostredkovať prácu alebo pracovné povolenie pre občana SR.
 • Poskytnúť ani zaobstarať bezplatné ubytovanie.
 • Pátrať alebo iniciovať pátranie po nezvestných osobách. Nezvestnosť osoby je potrebné nahlásiť na slovenskej polícii, ktorá žiadateľa stotožní a vyžiada si náležitosti potrebné pre pátranie. Pátranie sa vykonáva v spolupráci s políciou príslušného štátu alebo na medzinárodnej úrovni.

Čo sa odporúča občanom v záujme predchádzania problémom alebo stavu núdze v zahraničí

 • Uistiť sa pred cestou, že má platný cestovný doklad a že vodičský preukaz je platný pre krajinu, do ktorej cestuje.
 • Zabezpečiť si platné vízum, ak cestuje do krajiny, s ktorou má SR vízovú povinnosť; osobitne si overiť vízovú povinnosť v prípade tranzitných krajín. 
 • Ak je to možné a doba plánovaného pobytu v zahraničí je určená, vopred si zabezpečiť spiatočný cestovný lístok.
 • Disponovať dostatočným množstvom finančných prostriedkov, najlepšie vo forme cestovných šekov. Informovať sa o možnostiach použitia platobných kariet v danej krajine.
 • Vopred uzatvoriť komerčné zdravotné poistenie a zmluvné poistenie motorového vozidla pre zahraničie.
 • Dôsledne dodržiavať miestne predpisy, ktoré môžu byť v každom štáte iné, takisto ako sankcie za ich porušenie. Vyhnúť sa akémukoľvek kontaktu s omamnými látkami a neprenášať pre cudzie osoby balíky neznámeho obsahu cez colnú kontrolu.
 • Zobrať si so sebou adresu a telefónne kontakty príslušného zastupiteľského úradu SR v krajine, do ktorej cestuje a v krajinách, cez ktoré prechádza.
 • Využiť službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Vydanie náhradného cestovného dokladu

 • Zastupiteľský úrad vydá občanovi SR v prípade straty, odcudzenia alebo neplatnosti cestovného dokladu náhradný cestovný doklad na návrat na Slovensko a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú. Platnosť náhradného cestovného dokladu je časovo i územne obmedzená.
 • Zastupiteľský úrad môže výnimočne vydať na návrat na Slovensko náhradný cestovný doklad pre maloleté dieťa, ktoré nebolo zatiaľ zapísané do osobitnej matriky.

Aké formy nefinančnej pomoci môže zastupiteľský úrad poskytnúť v stave núdze

 • Súčinnosť a primeranú pomoc v povolenom rozsahu v kontakte s políciou, zdravotníckymi zariadeniami či inými orgánmi štátu.
 • Sprostredkovať nevyhnutnú pomoc, najmä lekárske ošetrenie a usmernenie o prípadnom oznámení trestného činu pre obete násilnej trestnej činnosti. 
 • V prípade zranenia alebo hospitalizácie podľa povahy prípadu navštíviť zraneného či chorého občana v zdravotníckom zariadení a s jeho súhlasom bezodkladne informovať príbuzných. Popritom môže pomôcť v kontakte s miestnym zdravotníckym zariadením, prípadne s vyšetrovacími orgánmi a so zdravotnou poisťovňou na Slovensku.
 • Pri mimoriadnej udalosti – napr. hromadná dopravná nehoda – v prípade potreby vyslať do terénu svojho zamestnanca, aby operatívne poskytol pomoc a bol k dispozícii pre kontakt s miestnymi orgánmi.

Úmrtie občana SR v zahraničí

Pri úmrtí občana v zahraničí sa postupuje podľa medzinárodného práva, príp. podľa konkrétnej medzinárodnej zmluvy s daným štátom. Ak takáto zmluva neexistuje, zastupiteľský úrad postupuje podľa právnych predpisov daného štátu.

 • Zastupiteľský úrad informuje rodinu o úmrtí prostredníctvom polície, priamo tak robí len výnimočne. V prípade potreby je nápomocný pri prevoze telesných pozostatkov zosnulého na územie SR alebo pri pochovaní v mieste úmrtia – postupuje však výlučne na základe písomných pokynov obstarávateľa pohrebu.
 • Zastupiteľský úrad nemôže hradiť poplatky ani poskytnúť pôžičku na prevoz telesných pozostatkov, pochovanie v mieste úmrtia alebo za s tým súvisiacu administratívu.
 • Ak je to potrebné, zastupiteľský úrad vystaví sprievodný list na prepravu telesných pozostatkov.

Konzulárna ochrana zadržaných, odsúdených, väznených

 • O zadržaní, vzatí do väzby či odsúdení zastupiteľský úrad informuje príbuzných alebo blízkych výlučne so súhlasom dotknutej osoby. Bez takéhoto súhlasu nemožno informovať ani rodinu, ani inštitúcie na Slovensku, vrátane médií.
 • V prípadoch, ktoré si to vyžadujú, zastupiteľský úrad preverí, či zaobchádzanie s dotknutou osobou spĺňa aspoň medzinárodne zadefinované minimum a či nie je horšie ako bežná úroveň v primajúcom štáte.
 • K dispozícii je aj ďalšia pomoc – napr. návšteva vo väzenskom zariadení, súčinnosť, prípadne usmernenie pri podaní sťažnosti alebo žiadosti o milosť, pri zabezpečení právneho zástupcu a pri získaní resp. prevode finančných prostriedkov na úhradu pokuty, prípadne kaucie.
 • Zastupiteľský úrad nemôže zasahovať do vyšetrovania ani konania súdov a nemôže žiadať skrátenie či anulovanie trestu, odpustenie pokuty a podobne.