Verejné obstarávanie


Obsah

  Informácie o verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "§ zákona"), tak ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (OJ) a/alebo vo Vestníku verejného obstarávania (VVO).

   

  Profil verejného obstarávateľa

  Informácie na webovej stránke Úradu pre verejné obstarvanie

   

  E-aukcie

  V treťom štvrťroku 2021 bola plánované použitie elektronickej aukcie pri zadávaní zákazky na predmet „Nákup osobných motorových vozidiel“  v rámci EKS. 

   


  Projekty

  Názov a sídlo predkladateľa:  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava

  Názov projektu rozvoja IT:  Obnova IKT infraštruktúry MZVEZ SR

  Miesto realizácie projektu:  Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava a zastupiteľské úrady SR v zahraničí

  Plánovaný rozpočet projektu:  5 092 398 eur

  Stručný opis projektu: Nákup hardvéru na obmenu a doplnenie existujúcej informačno-komunikačnej infraštruktúry MZVEZ SR v ústredí a na ZÚ SR v zahraničí.

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR plánuje predložiť na schválenie projekt s názvom Obnova IKT infraštruktúry MZVEZ SR, ktorý bude v rámci medzirezortného programu 0EK Informačné technológie financovaný zo štátneho rozpočtu.

  Cieľom projektu nákup HW z dôvodu potreby obnovy vybraných prvkov IKT infraštruktúry MZVEZ SR na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí a v ústredí v Bratislave.

  V súlade s Vyhláškou č 85/2020 (paragraf 7, odsek 4) o riadení projektov MZVEZ SR sprístupňuje na svojom webovom sídle dokumentáciu k projektu „Obnova IKT infraštruktúry MZVEZ SR“.

  Pripomienky k projektu je možné zasielať na adresu: oikt@mzv.sk zaslaním vyplneného formuláru najneskôr do 7.6.2021.


  Podlimitná koncesia

  Podlimitná koncesia na predmet „Outsourcing pri zbere žiadostí o víza typu C a typu D“.

  Podrobné informácie o postupe zadávania koncesie

  Informácia o zadávaní podlimitnej koncesie
  PDF 58.9 kB, 4.7.2023, 577 stiahnutí
  Stiahnuť

  Zverejnené zmluvy, faktúry a objednávky

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na základe uznesenia Vlády SR č.491/2010 zo dňa 15.7.2010 na tejto stránke zverejňuje zmluvy verejného obstarávania platné a účinné ku dňu 9.7.2010, zmluvy ktorých platnosť sa skončila v období do 9. júla 2010

  V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sú zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, vystavené objednávky a prijaté faktúry po 1. januári 2011, pokiaľ nesúvisia s povinne zverejňovanou zmluvou.

   

  Zmluvy, objednávky a faktúry uzavreté po 1. januári 2011

   

  Zmluvy, objednávky a faktúry uzavreté po 1. januári 2011 - SÚZA

   

  Zmluvy, objednávky a faktúry uzavreté po 1. januári 2011 - SAMRS