Humanitárna pomoc


Aktualizované 23.08.2022
Publikované 23.08.2022

Humanitárna pomoc tvorí neoddeliteľnú súčasť oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA SR), riadi sa však istými špecifikami oproti rozvojovej spolupráci, a to pre potrebu urýchlene a flexibilne reagovať na aktuálne požiadavky krajín postihnutých humanitárnymi krízami. Zabezpečovanie humanitárnej pomoci je dynamický proces, ktorý si vyžaduje vlastné nástroje a mechanizmy rozhodovania. ODA SR kladie väčší dôraz na prepájanie humanitárnych a rozvojových aktivít tak, aby bol po vyriešení bezprostredných humanitárnych potrieb v postihnutom teritóriu zabezpečený prechod k realizácii rozvojových intervencií.

Cieľom SR pri poskytovaní humanitárnej pomoci je účinne, pružne a adresne reagovať na humanitárne potreby ľudí v núdzi, ktorých životné podmienky zásadne zhoršil enormný nárast humanitárnych kríz vo svete, ako aj pandémia ochorenia COVID-19, ozbrojené konflikty ako najmä vojna na Ukrajine, dopady zmeny klímy a ďalšie fenomény.

V rámci oficiálnej rozvojovej pomoci je pre humanitárnu pomoc vyčlenená rozpočtová položka, ktorá nepodlieha schvaľovaniu vládou Slovenskej republiky, ale o rozdelení financií rozhoduje priamo minister zahraničných vecí SR. Finančná pomoc tak môže byť poskytnutá rýchlo a adresne. Humanitárna pomoc je poskytovaná aj krajinám, ktoré nepatria medzi prioritné krajiny rozvojovej spolupráce  Slovenskej republiky.

Základným dokumentom na poskytovanie humanitárnej pomoci je Mechanizmus poskytovania slovenskej humanitárnej pomoci do zahraničia, ktorý bol schválený 12. apríla 2006 vládou Slovenskej republiky. Slovensko poskytuje humanitárnu pomoc v súlade so základnými princípmi humanitárnej pomoci EÚ, v súlade s kritériami OECD a Good Humanitarian Donorship. Na úrovni EÚ poskytuje humanitárnu pomoc sekcia Európskej komisie pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (DG ECHO – European Humanitarian Aid and Civil Protection), ktorá podporuje projekty zamerané na prevenciu a pomoc v ohrozených oblastiach.

Humanitárna a post-humanitárna pomoc sa poskytuje formou finančných príspevkov, humanitárnych projektov slovenských mimovládnych organizácii podporených grantmi z dotačných výziev SlovakAid a materiálnej a technickej pomoci. Zabezpečovanie humanitárnej pomoci je mimoriadne dynamický proces, ktorý si vyžaduje vlastné nástroje, kapacity a mechanizmy rozhodovania, ako aj úzku spoluprácu a vzájomnú koordináciu zúčastnených aktérov. Realizátormi humanitárnej pomoci SR sú MZVEZ SR, MV SR, MO SR, ďalšie zainteresované rezorty a orgány štátnej správy (napr. MZ SR, Správa štátnych hmotných rezerv SR a iné), medzinárodné humanitárne organizácie (napr. Organizácia Spojených národov, Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Európska únia a iné) a slovenské humanitárne organizácie. 

MZVEZ SR je národným koordinačným orgánom SR, zabezpečuje monitoring situácie v postihnutej krajine a krízových regiónoch a komunikuje s koordinátorom pomoci v prijímajúcej krajine.  Okamžitá a post-humanitárna pomoc sa realizuje prostredníctvom nástrojov programu SlovakAid (humanitárne projekty, finančné príspevky) v krajinách Blízkeho a Stredného východu (Irak, Jordánsko, Libanon, Sýria) alebo  na africkom kontinente (Južný Sudán, Etiópia), ale aj na Ukrajine vo väzbe na prebiehajúci vojenský konflikt. MZVEZ SR sa tiež v úzkej spolupráci s MV SR podieľa na realizácii všetkých dodávok materiálnej pomoci do zahraničia.