1. Domov
 2. Služby
 3. Ak cestujete do zahraničia
 4. Naplánujte si cestu krok za krokom

Naplánujte si cestu krok za krokom


Užitočné rady k letnej turistickej sezóne 2023
PDF 1.2 MB, 27.6.2023, 650 stiahnutí
Stiahnuť
1

Skontrolujte obmedzenia a podmienky vstupu do vašej vybranej cieľovej destinácie a tiež podmienky pre krajiny, ktorými budete tranzitovať.

Skontrolujte si platnosť cestovných dokladov a overte si, aká platnosť sa vyžaduje pre krajinu, ktorú plánujete navštíviť, prípadne, či je potrebné vízum pre vstup. Rovnaké informácie si overte pre všetky krajiny, cez ktoré plánujete tranzitovať do cieľovej krajiny.

V prípade leteckej dopravy, kontaktujte leteckú spoločnosť a informujte sa, aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe do lietadla.

Kontaktujte predovšetkým veľvyslanectvo cieľovej krajiny (pdf; 1.85 MB)

 

Informujte sa sa o:

 • pravidlách vstupu a pobytu
 • pravidlách a špecifikácii pri dovoze a vývoze tovaru
 • špecifikáciách daného regiónu (náboženstvo, kultúra, zvyky)

Prehľad informácií o krajinách sveta

Uzatvorte komerčné cestovné poistenie.

Využite službu dobrovoľnej registrácie na našej webovej stránke.

Majte so sebou finančnú hotovosť, resp. majte finančnú rezervu pre prípad neočakávaných udalostí (storno letu, predĺženie pobytu).

Urobte si kópiu platného cestovného dokladu a majte ju pri sebe.

Zabezpečte si notárom overené splnomocnenie pri cestovaní s neplnoletými deťmi (docx; 12.84 KB)
(v prípade ak cestujú v sprievode tretích osôb, resp. nie zákonného zástupcu).

2

 • Rešpektujte právne predpisy, ako aj zvyklosti navštívenej krajiny.
 • Uschovávajte cennosti a doklady na izbe v trezore alebo recepcii ubytovacieho zariadenia.
 • Nenoste všetky doklady spolu.
 • Vyhotovte si fotokópie dátovej strany cestovného pasu.
 • Využívajte iba služby bánk a licencovaných zmenární.
3

 • Neodkladne oznámte polícii, prípadne turistickému delegátovi spáchanie trestného činu voči sebe alebo inej osobe
 • Okamžite hláste miestnej polícii stratu alebo odcudzenie cestovného pasu, občianskeho alebo vodičského preukazu.
 • V prípade potreby kontaktujte príslušné slovenské veľvyslanectvo/konzulát.

Asistencia ministerstva

Cieľom služby je poskytnúť registrovaným občanom dôležité informácie o situácii v krajine, v ktorej sa nachádzajú a v prípade krízovej situácie umožniť lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom.

Registrácia je dobrovoľná. Službu je možné aktivovať jednoducho, a to vyplnením registračného e-Formulára.

​Mobilná aplikácia, slúži ako pomôcka pri cestách do zahraničia, je dostupná zdarma pre operačné programy Android a iOS. Obsahuje užitočné informácie:

 • Na čo nezabudnúť pred cestou do zahraničia
 • Rady ako postupovať v núdzových situáciách v zahraničí
 • Čo môžu konzulárni pracovníci urobiť pre našich občanov, a čo už nie
 • Zoznam slovenských diplomatických zastúpení

Stredisko pre pomoc a služby občanom funguje v pracovných dňoch od 8.00 – 15:30 hod. Poskytuje informácie o:

 • podmienkach cestovania do zahraničia a informácie konzulárneho charakteru
 • aktuálnych cestovných obmedzeniach
 • ako postupovať v prípade straty cestovného dokladu, dopravnej nehody alebo inej nepredvídanej udalosti počas pobytu v zahraničí
 • spôsobe overovania verejných listín pre použitie v zahraničí a zahraničných verejných listín pre použitie na Slovensku

SMS zasielaná po príchode do zahraničia s číslom na najbližší zastupiteľský úrad SR a s číslom na nonstop núdzovú linku v ústredí.

V prípade núdze voľte telefónne číslo, ktoré je v texte SMS uvedené v poradí ako prvé (číslo príslušného zastupiteľského úradu SR).

Druhé telefónne číslo v poradí (kontakt na ministerstvo) využívajte len v prípade zlyhania pokusu o spojenie so zastupiteľským úradom.
 

Kontaktné údaje uvedené v SMS využívajte výlučne v prípade núdze. V ostatných prípadoch používajte bežné kontaktné údaje zastupiteľských úradov.


Čo pre Vás veľvyslanectvo môže urobiť

 • Pri strate, odcudzení či ukončení platnosti cestovného dokladu, môže vydať náhradný cestovný doklad potrebný pre návrat domov.
 • Pomôcť pri kontaktovaní príbuzných alebo známych.
 • Pri kontakte s políciou či súdom vie odporučiť miestnych advokátov poskytujúcich právnu pomoc.
 • Rovnako vie odporučiť tlmočníkov či miestnych lekárov.
 • V prípade nehody, zranenia, príp. úmrtia, informuje - prostredníctvom polície - ajbližších príbuzných a odporúča, ako postupovať
 • Telefonicky, písomne alebo osobne kontaktovať občanov nachádzajúcich sa vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, v prípade záujmu podať správu osobám, ktoré sami určia a poradiť postup v špecifických situáciách.
 • Ponúknuť adresy charitatívnych organizácií poskytujúcich stravu a nocľah
 • Sprostredkovať kontakt s miestnymi úradmi, políciou a pod.

 

Čo pre Vás veľvyslanectvo nemôže urobiť

 • Zasahovať do vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní alebo do súdneho konania a iniciovať ho v mene nášho občana
 • Poskytovať advokátske služby (konzul nie je advokát)
 • Dosiahnuť prepustenie z väzenia alebo väzby
 • Zabezpečiť lepšie zaobchádzanie v nemocnici alebo vo väzení v porovnaní s miestnymi občanmi
 • Zaplatiť účty za liečenie, ubytovanie, cestu, právnu pomoc, zakúpiť cestovný lístok či čokoľvek iné
 • Poskytovať  služby,  ktoré  poskytujú  cestovné  kancelárie,  letecké spoločnosti, banky, motoristické a iné špecializované organizácie Zaobstarať ubytovanie, prácu alebo pracovné povolenie
 • Sprostredkovať alebo zabezpečiť podanie žiadosti o turistické vízum do tretieho štátu, resp. v danej veci konať.