Majetok a investície

Register ponúkaného majetku štátu

Nehnuteľný majetok SR v správe ministerstva

Metodika pre prioritizáciu investícií

Publikované 15.06.2022

I. Stavebno – investičná činnosť

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) sa pri tvorbe a objektívnom posudzovaní investičného plánu rozvoja ministerstva a pri vykonávaní stavebno-investičnej činnosti ministerstva riadi nasledovnými internými predpismi:

  • Smernica č. 69/2009 o postupe pri plánovaní a zabezpečovaní opráv a údržby nehnuteľností v správe MZVEZ SR na zastupiteľských úradoch v zahraničí.

  • Smernica č. 41/2013 o stavebno – investičnej činnosti MZVEZ SR pre zastupiteľské úrady SR.

  • Smernica č. 37/2010 o vydaní Štatútu Investičnej komisie MZVEZ SR.

Stavebno – investičná činnosť ministerstva je zabezpečovaná sekciou ekonomiky a všeobecnej správy (SEVS), odborom investícií, nehnuteľností a služieb (INSL).

Ministerstvo používa nasledovnú metodiku/spôsob zaraďovania investičných akcií do plánu investícií a určovanie výberu prioritných investičných akcií:

 

1. Ročné technické prehliadky

- zastupiteľské úrady v zahraničí sú v zmysle Smernice č. 69/2009 povinné vykonať k 30. septembru príslušného kalendárneho roku ročnú technickú prehliadku nehnuteľností. Zastupiteľský úrad vypracuje Protokol o vykonaní ročnej technickej prehliadky s údajmi o začatí/ukončení prehliadky, so zoznamom nehnuteľností, uvedením ich adresy, s opisom technického stavu nehnuteľností, menovitým zoznamom závad, ich charakterom a návrhom na spôsob ich odstránenia, spolu s odhadovanou výškou nákladov. V protokole sú uvedené opravy, údržba a revízie ktoré boli realizované v príslušnom roku. Protokol úrad zasiela do 31. októbra príslušného roku na odbor investícií, nehnuteľností a služieb (INSL), ktorý protokoly spracováva a posudzuje predložené návrhy na realizáciu bežných opráv a údržby a potrebných investičných akcií.

Finančné prostriedky na opravy a údržbu pre jednotlivé zastupiteľské úrady z odborného hľadiska posudzuje odbor investícií, nehnuteľností a služieb (INSL) a z finančného hľadiska finančný odbor (FINO), ktorý potrebné finančné prostriedky úradom prideľuje v rámci bežného rozpočtu v závislosti od rozpočtovej situácie rezortu.

 

2. Posúdenie z hľadiska investičnej obnovy na základe:

a) Na základe návrhov na realizáciu investičných akcií predložených zastupiteľskými úradmi v protokoloch o vykonaní technickej prehliadky nehnuteľností, sú vytypované priority na prípravu investičných akcií a ich zaradenie do plánu investícií.

b) Prioritou pri výbere budov navrhovaných na zaradenie do plánu investícií je ich technický stav - závažnosť problému, vek budovy a doposiaľ realizované investičné zásahy. Mnohé budovy neprešli rekonštrukciou od čias ich zakúpenia, resp. postavenia (niekedy aj 40 rokov a viac). Technický stav budov a bezpečnosť zamestnancov je jedným zo základných kritérií pri určovaní prioritizácie.

c) Na základe predbežného výberu budov na zaradenie do plánu investícií, zamestnanci investičného oddelenia vykonajú odbornú obhliadku predmetných nehnuteľností v zahraničí, na základe ktorej je vypracovaná podrobná informácia o skutočnom stavebno-technickom stave a vypracovaný návrh rozsahu rekonštrukcie nehnuteľnosti.

d) Niektoré obhliadky nehnuteľností sa vykonávajú za účasti projektanta, ktorý spolupracuje pri identifikácií vážnejších závad budovy. Projektant vypracuje na základe skutočného stavu objektu, odboru investícií, nehnuteľností a služieb (INSL) a zamestnancov úradu investičný zámer. Súčasťou investičného zámeru, ktorý je podkladom pre obstarávanie projektovej dokumentácie,  je aj výpočet predpokladanej výšky stavebných nákladov na plánovanú rekonštrukciu.

 

3. Vyhodnotenie potreby investičnej akcie – návrh plánu investícií.

Po odbornom posúdení skutočného stavu objektov navrhovaných na rekonštrukciu, resp. po vypracovaní investičného zámeru, odborom investícií, nehnuteľností a služieb (INSL) v súlade so Smernicou č. 41/2013 o stavebno-investičnej činnosti MZVEZ SR pre zastupiteľské úrady vypracuje návrh na stavebno-investičnú činnosť pre tie objekty v správe ministerstva, ktoré budú z hľadiska technického, ekonomického a politického zaradené do návrhu plánu investícií na príslušný rok. Pri návrhu sa zohľadňujú rozpočtové možnosti rezortu.

 


4. Investičná komisia, zaradenie do plánu investičných akcií na príslušný kalendárny rok

Návrh na zaradenie akcií do plánu investičných akcií na príslušný rok sekcia ekonomiky a všeobecnej správy (SEVS) predkladá na prerokovanie a schválenie Investičnej komisii MZVEZ SR. Návrh obsahuje informáciu o aktuálnom stavebno-technickom stave nehnuteľnosti, navrhovanom rozsahu rekonštrukcie, odhadovaných výdavkoch na vypracovanie projektovej dokumentácie a na realizáciu stavby a predpokladanú lehotu výstavby.

Závery schválené Investičnou komisiou spolu s podkladmi sú predložené na rozhodnutie ministrovi. Následne sú investičné akcie zaradené do plánu investícií a do návrhu rozpočtu kapitoly MZVEZ SR na príslušný rok.

Investičná komisia v súlade so smernicou č. 37/2010 o vydaní Štatútu Investičnej komisie MZVEZ SR je stálym poradným orgánom ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v otázkach posudzovania plánu investičných akcií na príslušný rozpočtový rok a jeho plnenia. Komisia zodpovedá za svoju činnosť ministrovi, ktorému predkladá na schválenie návrhy záverov komisie. Komisia je zložená z predsedu (generálny riaditeľ sekcie ekonomiky a všeobecnej správy), tajomníka (riaditeľ odbor investícií, nehnuteľností a služieb) a členov, ktorými sú riaditeľ kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu a generálni riaditelia sekcií.

Komisia zasadá podľa potreby, posudzuje návrh plánu investičných akcií, ktorých predpokladaný celkový investičný náklad je viac ako 300 000 eur na príslušný rozpočtový rok, kontroluje jeho plnenie a vyjadruje sa k aktuálnym otázkam konkrétnych investičných akcií. Pri posudzovaní návrhu plánu investičných akcií komisia komplexne posudzuje súlad návrhov s politickou a ekonomickou koncepciou zahraničnej politiky Slovenskej republiky.

 

II. Investície v oblasti informačných technológií

Investície v oblasti informačných technológií ministerstva sú zabezpečované sekciou bezpečnosti, spracovania a prenosu informácií.

 

Pri určovaní priorít v oblasti informačných technológií kapitola MZVEZ SR vychádza:

1. Z potreby prijať účinné protiopatrenia po zverejnení informácie o rozsiahlom kybernetickom útoku na MZVEZ SR z roku 2018 na základe zistení VS MO SR. V súvislosti s prijímanými protiopatreniami bola zo strany predsedu vlády SR deklarovaná podpora pre masívne investície do kybernetickej bezpečnosti, ktorých účelom má byť zvýšenie schopnosti predchádzať hrozbám, resp. účinne na hrozby reagovať.

2. Z povinnosti plnenia požiadaviek zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

3.  Z údajov získaných z vykonanej analýzy stavu informačnej bezpečnosti informačno-komunikačnej infraštruktúry ministerstva (auditu vypracovaného v režime utajenia „D“) a v nej navrhnutých opatrení a z interného prieskumu potrieb pri zabezpečení vyššej efektivity práce a znižovaniu administratívnej záťaže zamestnancov ministerstva.

Priorizovaný investičný plán ministerstva

Priorizovaný investičný plán 2023 – 2028
PDF 127.9 kB, 25.7.2023, 569 stiahnutí
Stiahnuť